آمار کلی شهرستان

-نام شهرستان: خانمیرزا
جمعیت روستایی:45212 نفر
(رتبه استانی):  13/0 درصد  
جمعیت شهری: 8516 نفر
(رتبه استانی): 14 صدم درصد  
جمعیت شهرستان: 53728 نفر
(رتبه استانی): 6 درصد استان  
مساحت شهرستان: 1434کیومتر مربع
(رتبه استانی):  8 درصد از مساحت استان    
جمعیت مرکز شهرستان:  5248 نفر سال تأسیس شهرستان: اسفندماه 1397
شهر: آلونی                                                         جمعیت: 5248 نفر                        سال تأسیس شهرداری: دیماه 1380
محدوده شهر: 17هکتار،                    تعداد شهداء:6 شهید
بخش مرکزی:   خانمیرزا                                                              جمعیت مرکز بخش:   36360نفر            نوع  بخش: مرکزی                      مرکز بخش:آلونی                                                                           تعداد شهر:1 شهر
جمعیت شهر: 5248 نفر                                                          تعداد روستا:  37 روستا                              جمعیت روستایی:  31112نفر                                                 تعداد شوراهای5 نفره: 18 روستا                                                     تعداد شوراهای 3نفره:  25روستا                تعداد دهیاری ها: 31  دهیاری                                                        تعداد روستاها فاقد دهیاری :  6روستا                                             تعداد روستاهای فاقد شورا:  4 روستا       
  سال تأسیس بخشداری:  اردیبهشت سال1374        
شهر:  ارمند                                                                جمعیت : 3271 نفر                                          شهرداری :
 محدوده بخش:
تعداد شهداء :  نفر
بخش:   ارمند                                                             جمعیت بخش: 17568 نفر                                   نوع  بخش: مستقل                                                                  مرکز بخش:ارمند                                                        جمعیت مرکز بخش: 3271 نفر                                  تعداد شهر:1
جمعیت شهر: 3271 نفر                                                 تعداد روستا:  19روستا                                            جمعیت روستایی:  14297نفر                                   تعداد شوراهای5 نفره: 2 روستا                                      تعداد شوراهای 3نفره: 13  روستا                              تعداد دهیاری ها: 16دهیاری                                                      تعداد روستاها فاقد دهیاری   :   3   روستا                  تعداد روستاهای فاقد شورا:   4   روستا   
  سال تأسیس بخشداری:  اسفندماه 1397


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08