مختصات جغرافیایی


اﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در جنوب غرب استان چهار فصل چهارمحال وبختیاری  و در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی زاﮔﺮس و در ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ های رود عظیم ﻛﺎرون (ارمند و خرسان) و همچنین درمسیر جاده های ترانزیتی وپر رفت وآمد اصفهان _خوزستان (شمال به جنوب)و استانهای چهارمحال وبختیاری  واصفهان _ استانهای کهگیلویه وبویراحمد وفارس ودر ادامه آن به استانهای دیگر دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن دﻳﺪار از اﻳﻦ ديار ﺧﻮش آب و هوا سراسر ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08