فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري خانميرزا

هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خانميرزا

هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خانمیرزا به ریاست دکتر مرادی فرماندار در محل آموزش و پرورش خانمیرزا برگزار شد .

کد خبر: 42871 تاریخ انتشار: 1398/08/16
نمایش: 163
اخبار
هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خانميرزا به رياست دکتر مرادي فرماندار در محل آموزش و پرورش خانميرزا برگزار شد . دکتر مرادي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان در نشست شوراي آموزش و پرورش خانميرزا افزود :بايد در قالب مصوبات اين شورا تصميم گيري هاي عملي و موثر در توسعه کمي و کيفي آموزشي در اين شهرستان انجام شود.
هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خانميرزا به رياست دکتر  مرادي فرماندار در محل آموزش و پرورش خانميرزا برگزار شد .
دکتر مرادي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان در نشست شوراي آموزش و پرورش خانميرزا افزود :بايد در قالب مصوبات اين شورا تصميم گيري هاي عملي و موثر در توسعه کمي و کيفي آموزشي در اين شهرستان انجام شود.وي افزودند:يکي از اهداف مهم تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش توجه به بحث اصل مشارکت در جريان تعليم و تربيت است و از آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسيار حساس و مهم مي باشد و از اهميت و جايگاه خاص و زير بناي توسعه کشور است  همه وظيفه داريم به آن کمک نماييمدر ادامه ابراهيم قنبري مدير آموزش و پرورش شهرستان خانميرزا توسعه فضاهاي آموزشي، تکميل طرح هاي نيمه تمام عمراني و اجراي طرح هاي آموزشي و تحصيلي با همکاري دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان از اولويت هاي حوزه تعليم و تربيت دانست وي هم چنين موفقيت هاو دستاوردهاي آموزش و پرورش شهرستان که با تلاش هاي مجموعه هاي آموزش و پرورش به دست آمده اند را ارائه کرد.
 

افزودن دیدگاه