معاون سیاسی فرماندار

نام ونام خانوادگی : علی قنبری

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سابقه کار : 28سال

شماره تماس : 03834462005