بخشدار ارمند

نام ونام خانوادگی : دکتر مهدی محمدی جانکی

تحصیلات : دکترای مهندسی صنایع

سابقه کار : 4سال

شماره تماس : 03834490013