بخشدار مرکزی

نام ونام خانوادگی: علی خسروی                                 

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سابقه کار : 12 سال

شماره تماس : 03834462100