ادمین سایت وکارشناس فناوری اطلاعات

نام ونام خانوادگی : امیرعباس احمدی

تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

سابقه کار : 2 سال

شماره تماس : 03834462145